Đội ngũ bác sĩ chúng tôi

Ths.Bs. Nguyễn Đình Tường Lân

Bs.CKI. Nguyễn Đức Thắng

Bs.CKI. Nguyễn Lê An

Bs.CKI. Nguyễn Phan Anh

Bs.CKI. Nguyễn Ngọc Thành

Bs.CKI. Lê Xuân Nhàn

Hoàng Thị Trần Cương

Điều Dưỡng Trưởng

Nguyễn Thị Ý

Điều Dưỡng Phó

Trần Thị Mai

Dược Sĩ

Nguyễn Thị Hồng

Dược Sĩ

Ngô Hà Ngọc Trâm

Điều Dưỡng Viên

Nguyễn Thị Hà

Điều Dưỡng Viên

Lê Khánh Duy

Điều Dưỡng Viên

Trương Hoàng Kháng

Điều Dưỡng Viên

Đặng Hoàng Chiêu

Điều Dưỡng Viên

Lê Thị Kim Yến

Điều Dưỡng Viên

Nguyễn Văn Thiện

KTV Xét Nghiệm

Nguyễn Nhựt Minh

KTV Xét Nghiệm

Phạm Thị Xuân Lan

KTV Xét Nghiệm

Lê Hải Thọ

NV Thị Trường

Huỳnh Thị Thân

Hộ Lý

Trần Minh Mẫn

Bảo Vệ